จดหมายเปิดผนึก: ขอให้ปล่อยตัว นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข

Fri, 2010-07-02 02:14

นักวิชาการนักศึกษาประชาชนห้าร้อยรายชื่อร่อนจดหมายเปิดผนึกเรียกร้อง ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน พร้อมปล่อย นายสมบัติ  บุญงามอนงค์หรือ บ.ก.ลายจุด รวมถึงผู้ที่ถูกจับกุมทุกคนจากเหตุการชุมนุมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาทันที

จดหมายเปิดผนึก

ขอให้ปล่อยตัว นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553

ในท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังจะมุ่งไปสู่ความพยายามปรองดองโดยรัฐบาลยังคงมีการบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ซึ่งเป็นการ ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานโดยไม่ต้องรับผิด จับกุมคุมขังโดยไม่มีข้อกล่าวหา ทำให้ความปรองดองที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการปรองดองที่จอมปลอมและหลอกลวง เป็นเพียงการสร้างภาพไปวันๆของรัฐบาล ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 53 เวลาประมาณ 18.00 น. ได้มีกิจกรรมรำลึกถึงความสูญเสียในการเรียกร้องประชาธิปไตย ด้วยการผูกผ้าแดงที่สี่แยกราชประสงค์ โดยมิได้ก่อความไม่สงบ หรือก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด เป็นเพียงกิจกรรมตามมโนธรรมสำนึกและสิทธิของประชาชน รวมทั้งมิได้มีแกนนำแม้แต่ผู้เดียว

ทว่า เมื่อเวลา 18.00 น. ปรากฏว่ามีการจับกุมนายสมบัติ บุญงามอนงค์  ซึ่งเป็นนักกิจกรรมทางสังคม ที่ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม งานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ประสบภัยน้ำท่วมอุตรดิตถ์ ช่วยเหลือแรงงามข้ามชาติ ผู้ถูกกดขี่ ต่อต้านการค้ามนุษย์ ส่งเสริมประชาธิปไตย มีการทำงานกับเด็กไทยภูเขาเพื่อให้เรียนรู้เรื่องสิทธิทางการศึกษา รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มในการดำเนินกิจกรรมติดตามผู้สูญหายจากการสลายการชุมนุมของรัฐบาล ซึ่งนับเป็นนักกิจกรรมทางสังคมที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย สมบัติ บุญงามอนงค์ คือ ผู้บุกเบิกงานอาสาสมัครยุคใหม่ในสังคมไทย  และเป็นนักกิจกรรมทางสังคมที่ไม่เพิกเฉยความไม่เป็นธรรม

การจับกุมนายสมบัติ บุญงามอนงค์ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการคุกคามพลเมืองที่มีคุณูปการต่อสังคม และแสดงให้เห็นถึงรัฐบาลไม่มีความจริงใจดำเนินงานตามแผนปรองดองแห่งชาติ

พวกเราตามรายนามดังต่อไปนี้ เป็นนักกิจกรรมทางสังคม เป็นสามัญชน ขอประณามการกระทำของรัฐบาลในครั้งนี้ ขอให้ปล่อยตัวนายสมบัติ บุญงามอนงค์รวมทั้งบุคคลอื่นๆในทันที โดยไม่มีเงื่อนไข และพวกเราขอเรียกร้องให้มีการยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน เพื่อเป็นก้าวแรกในการนำไปสู่การปรองดอง

“ด้วยความหวาดกลัว พรก.ฉุกเฉิน”

รศ.ดร.
กฤตยา
อาชวนิจกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
2
นาย
ไชยยันต์
รัชชกูล
นักวิชาการจากกลุ่มสันติประชาธรรม
3
น.ส.
นฤมล
ทับจุมพล
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
น.ส.
เนตรดาว
เถาถวิล
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
5
นาย
ปราการ
กลิ่นฟุ้ง
อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.รังสิต
6
นาย
ยุกติ
มุกดาวิจิตร
อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
7
นาย
วิจักขณ์
พานิช
นักวิชาการอิสระด้านปรัชญาและศาสนา
8
รศ.
สุชาย
ตรีรัตน์
อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
ดร.
สุดา
รังกุพันธุ์
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
10
นาย
อนุสรณ์
อุณโณ
อาจารย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11
น.ส.
อัจฉรา
รักยุติธรรม
อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
ผศ.ดร
จารุพรรณ
กุลดิลก
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
13
ผศ.
อภิญญา
เวชยชัย
อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
น.ส.
กิ่งกร
นรินทรกุล ณ อยุธยา
มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)
15
นาย
กิตติชัย
งามชัยพิสิฐ
ผู้อำนวยการสถาบันต้นกล้า
16
นาย
เขมทัศน์
ปาลเปรม
กลุ่มปฎิบัติการเพื่อสิทธิคนจน
17
น.ส.
จิณห์จุฑา
บุญธรรมจินดา
นิสิตเก่า สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์จุฬา
18
น.ส.
จิตรา
คชเดช
เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
19
น.ส.
ชลิตา
บัณฑุวงศ์
นักศึกษาปริญญาเอกคณะมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาย
20
นาย
ซะการียา
อมาตยา
ศิลปิน และเวปมาสเตอร์THAIPOETSOCIETY
21
นาย
ทรงชัย
วิมลภัตรานนท์
กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย
22
นาย
ธนศักดิ์
โพธิ์ศรีคุณ
นักวิจัยอิสระ
23
นาย
ธนาพล
อิ๋วสกุล
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
24
นาย
ธีระพล
อันมัย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25
นาย
นพพร
พรหมขัติแก้ว
สมาพันธ์ชาวเหนือเพื่อประชาธิปไตย (เชียงใหม่) ศูนย์ประสานงาน
26
นาย
บารมี
ชัยรัตน์
สถาบันสันติประชาธรรม
27
นาย
บุญยืน
สุขใหม่
กลุ่มแรงงานภาคตะวันออก
28
น.ส.
ปาริชาติ
จึงวิวัฒนาภรณ์
นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
29
นาย
พรชัย
บริบูรณ์ตระกูล
โครงการฝึกอบรมผู้นำรากหญ้าใน สปป.ลาว
30
นาย
พิชิต
พิทักษ์
กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมอีสาน กสส.
31
นาย
เฟื่องศักดิ์
รักราชการ
ข้าราชการบำนาญ
32
น.ส.
ภัควดี
จิตสกุลชัยเดช
นักเขียนและนักแปล
33
นาง
ภาวิณี
ไชยจารุวณิช
ครูอิสระ
34
น.ส.
รจเรข
วัฒนพาณิชย์
ชุมชนคนรักป่า
35
นาย
วิศรุต
บุญยา
เครือข่ายนักศึกษาพิทักษ์ประชาชน
36
นาย
สมยศ
พฤกษาเกษมสุข
นิตยสาร Red Power
37
น.ส.
สร้อยแก้ว
คำมาลา
นักเขียน
38
น.ส.
สุรภา
ชุมเกษียน
นิตยสาร Red Power
39
นาย
กิตติศักดิ์
สุจิตตารมย์
กลุ่มประกายไฟ
40
นาย
เก่งกิจ
กิตติเรียงลาภ
กลุ่มประกายไฟ
41
น.ส.
ปาริดา
ปะการะโพธิ์
กลุ่มประกายไฟ
42
นาย
รัชพงศ์
โอชาพงศ์
กลุ่มประกายไฟ
43
น.ส.
สลิลทิพย์
ณ พัทลุง
กลุ่มประกายไฟ
44
น.ส.
อัญชลี
มณีโรจน์
ชุมชนคนรักป่า
45
น.ส.
เกริตไพลิน
นครไธสง
กลุ่มเถียงนาประชาคม
46
นาย
ชัชรินทร์
ชัยดี
กลุ่มเถียงนาประชาคม
47
น.ส.
ปิยนุช
ภูถวิล
กลุ่มเถียงนาประชาคม
48
น.ส.
เพ็ญศรี
ชิตอุตร
กลุ่มเถียงนาประชาคม
49
นาย
เรืองฤทธิ์
โพธิพล
กลุ่มเถียงนาประชาคม
50
น.ส.
ศศิวิมล
รัตนวงศ์
กลุ่มเถียงนาประชาคม
51
น.ส.
ศิริรัตน์
ชำนาญยิ่ง
กลุ่มเถียงนาประชาคม
52
นาย
สกล
ภูไชยแสง
กลุ่มเถียงนาประชาคม
53
นาย
สงกรานต์
รัตน์พลที
กลุ่มเถียงนาประชาคม
54
น.ส.
ศิริรัตน์
ชำนาญยิ่ง
กลุ่มเถียงนาประชาคม
55
นาย
พงษ์สุวรรณ
สิทธิเสนา
อดีตเลขาธิการ/สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 2550
56
น.ส.
สุลักษณ์
หลำอุบล
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
57
นาย
อนุธีร์
เดชเทวพร
เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
58
นาย
พันศักดิ์
ศรีเทพ
รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการเยียวยาสถานการณ์ฉุกเฉิน
59
นาย
ประดิษฐ์
ลีลานิมิต
สถาบันต้นกล้า
60
น.ส.
พรพิมล
สันทัดอนุวัตร
สถาบันต้นกล้า
61
น.ส.
วัชรินทร์
สังขาระ
สถาบันต้นกล้า
62
นาย
สุรชาติ
ไตรสูงเนิน
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
63
น.ส.
จารุวรรณ
สาทลาลัย
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
64
น.ส.
จิราภรณ์
หิรัญบูรณะ
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
65
นาย
ญัฐพงษ์
ภูแก้ว
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
66
นาย
ณัฐพล
ไทยสะเทือน
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
67
น.ส.
พนิดา
บุญเทพ
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
68
น.ส.
วนิดา
สุรคาย
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
69
น.ส.
วลสุดา
โพเย็น
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
70
น.ส.
ศิริพร
พรมวงศ์
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
71
น.ส.
อุลัยรัตน์
ชูด้วง
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
72
น.ส.
กนกวรรณ
ไตรยวงค์
73
น.ส.
กนกวรรณ
กลิ่นหอม
นักศึกษา
74
น.ส.
กมลชนก
สายคำศร
75
นาย
กรชนก
แสนประเสริฐ
กลุ่มดาวดิน
76
น.ส.
กาญจนารถ
ทาหอม
นักศึกษา
77
น.ส.
ชลิตา
บัณฑุวงศ์
นักศึกษาปริญญาเอกคณะมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาย
78
น.ส.
ณภัค
เสรีรักษ์
นักศึกษา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ธรรมศาสตร์
79
ว่าที่ร้อยตรี
กฤชนนท์
แสดงฤทธิ์
80
นาย
กฤดิกร
วงศ์สว่างพานิช
81
นาย
กฤษดา
วงศ์ศรีชัย
82
นาย
กล้า
สมุทวณิช
83
นาย
กานต์
ทัศนภักดิ์
84
นาย
ก้าวหน้า
เสาวกุล
85
น.ส.
กิ่งกนก
กลางประพันธ์
86
กิตติกร
มาฟู
87
นาย
กิตติเดช
บัวศรี
88
นาย
กิตติพงศ์
ลิปิกรรัศมี
89
นาย
กิตติพงษ์
ประชุมพล
90
นาย
กิตติศักดิ์
จันทร์ใหม่
91
นาย
กิติภูมิ
จุฑาสมิต
92
นาย
กิรติ
สุทธิกุลพานิช
93
น.ส.
กุลวิณ
พิศาลบรรเจิดกุล
94
นาย
เก็จวลี
ธีรเนตร
95
นาย
เกริกขจร
ควรสม
96
นาย
เกรียงศักดิ์
ธีระโกวิทขจร
97
น.ส.
เกศนี
อินตา
98
นาย
เกียรติกุล
แซ่ลิ้ม
99
น.ส.
แก้วตา
ธิมอิน
100
น.ส.
แก้วตา
เพชรรัตน์
101
นาย
ขจรศักดิ์
แกล้วการไร่
102
น.ส.
ขนิษฐา
เวชการ
103
น.ส.
ขวัญระวี
วังอุดม
104
น.ส.
เขมมิกาวาสป์
ตาคำ
105
นาย
คมลักษณ์
ไชยยะ
106
คมศักดิ์
อร่ามเรือง
107
คุณธรรม
ดั่งคุณธรรม
108
นาย
คุปต์
พันธ์หินกอง
109
งามศุกร์
รัตนเสถียร
110
น.ส.
จริยา
วนาพงษ์
111
นาย
จักเรศ
อิฐรัตน์
112
นาย
จาตุรนต์
พาระบุตร
113
นาย
จามร
ศรเพชรนรินทร์
114
นาย
จารุพงษ์
จันทรเพชร
115
นาง
จิรพา
มูลคำมี
116
น.ส.
จิรภาส
แผลงมน
117
น.ส.
จิระวิน
ตานีพันธ์
118
นาย
จิฬาชัย
พิทยานนท์
119
จีรนุช
เปรมชัยพร
120
น.ส.
จุฑาทิพย์
เวโรจนากรณ์
121
นาง
จุรีภรณ์
ต่วนพิมาย
122
นาง
จุไรพร
หวังดี
123
นาย
เจดีย์
ดวงมาลัย
124
นาย
เจษฎา
โชติกิจวิภาค
125
นาย
ใจ
อึ๊งภากรณ์
126
น.ส.
ฉันทลักษณ์
รักษาอยู่
127
นาย
เฉลิมชัย
ทองสุข
128
น.ส.
ชญานิศวร์
ศุภวัชร์
129
น.ส.
ชนากาญจน์
สุพรม
130
นาย
ชยานนท์
จุลโลบล
131
นาย
ชล
เจนประภาพันธ์
132
นาย
ชลัฐ
ศิริบังอร
133
นาย
ชัช
บุญภา
134
น.ส.
ชัชชมนต์
สีแสด
135
นาย
ชา
อาคีโน
136
นาย
ชาญชัย
ศรีแพทย์
137
นาย
ชาญณรงค์
เสรีภิวัฒน์
138
นาย
ชาตรี
ภูษาทอง
139
นาย
ชาตรี
สิทธิอารีย์
140
นาย
ชาติชาย
ธรรมโม
141
นาย
ชำนาญ
จันทร์เรือง
142
น.ส.
ชิดชนก
ปานมั่งมี
143
น.ส.
ชุติมา
สมบูรณ์สุข
144
น.ส.
ชุติมาภรณ์
จิตจำ
145
นาย
ชุมพล
นนทโส
146
น.ส.
โชติกา
พันธ์ดี
147
นาย
โชติศักดิ์
อ่อนสูง
148
นาย
ไชยรัตน์
ชินบุตร
149
นาย
ไชยวัฒน์
ตระกาลรัตนสันติ
150
น.ส.
คิม
ไชยสุขประเสริฐ
151
น.ส.
ญาดา
วิไลศิลปะดีเลิศ
152
น.ส.
ฐิตินบ
โกมลนิมิ
153
นาย
ณรงค์
ศิริ
154
นาย
ณัฎฐ์
ศุภจัมปิย์ยา
155
น.ส.
ณัฏฐา
เดชะเอื้ออารีย์
156
นาย
ณัฐพงศ์
เตชะธัญญกุล
157
นาย
ณัฐพนธ์
จิตรสิงห์
158
นาย
ณัฐพร
อุทัยวัตร
159
นาย
ณัฐพล
แทนโนนงิ้ว
160
นาย
ณัฐพล
ทองขาว
161
น.ส.
ณัฐยา
เวรุนัต
162
น.ส.
ดนยา
จุฬพุฒิพงษ์
163
นาย
ดรุตม์
องค์ตระกูลอารี
164
น.ส.
ดวงพร
สงวนทรัพย์
165
น.ส.
ดวงฤทัย
เอสะนาชาตัง
166
นาง
ดวงสมร
แฮร็อค
167
น.ส.
ดาราณี
ทองศิริ
168
นาย
ดิลก
หาญพล
169
น.ส.
ตติกานต์
เดชชพงศ
170
นาย
ตะวัน
พงศ์แพทธ์
171
น.ส.
ตากวาง
สุขเกษม
172
นาย
ติรัฐสรรพ์
ประมวลศิลป์
173
นาย
ทนง
บุญอึ้ง
174
นาย
ทนม
ประสิทธิเวช
175
นาย
กิตติศักดิ์
สฤษดิสุข
176
นาย
ทวีศักดิ์
เห็นครบ
ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
177
นาย
ทศพล
ศรีนุช
178
น.ส.
ทารินี
ทรงเกียรติธนา
179
น.ส.
ทิพย์วัลย์
พึ่งทัศน์
180
นาง
ทิพย์สุดา
ภักดีไสย
181
นาย
ทิวา
สัมฤทธิ์
182
นาย
เทพฤทธิ์
ภาษี
183
นาย
เทวฤทธิ์
มณีฉาย
184
นาย
ธนกร
ปรีชาลักษณ์
185
นาย
ธนพล
พงศ์อธิโมกข์
186
นาย
ธนพล
ฟักสุมณฑา
187
นาย
ธนากร
ปัสนานนท์
188
นาย
ธนิตศักดิ์
พิทักษ์สินากร
189
นาย
ธเนศ
ศรีวิรัญ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
190
นาย
ธรธวัส
ตุ้ยเขียว
191
นาย
ธรรม
ดั่งคุณธรรม
192
น.ส.
ธัญญพัทธ์
สมบูรณ์ผล
193
น.ส.
ธัญญมาศ
เทพญา
194
น.ส.
ธัญญ่า
วงศ์คม
195
นาย
ธัญสก
พันสิทธิวรกุล
196
นาย
ธิกานต์
ศรีนารา
197
น.ส.
ธิดา
ผลิตผลการพิมพ์
198
นาย
ธิติ
มีแต้ม
199
น.ส.
ธิติมา
อุรพีพัฒนพงศ์
200
นาย
ธิติวุฒิ
เพ็ชรรัตน์
201
นาย
ธีรนัย
จารุวัสตร์
นักศึกษา
202
นาย
ธีรพงษ์
เงินถม
203
น.ส.
ธีร์วนี
วงศ์ทองสรรค์
204
นาย
ธีระพล
คุ้มทรัพย์
205
นาย
นครินทร์
วิศิษฎ์สิน
206
น.ส.
นงนุช
เกียฮะ
207
น.ส.
นฐพร
องค์วิศิษฐ์
208
นาย
นที
สรวารี
209
นาย
นพดล
เปี่ยมบุญศักดิ์
210
นาย
นพดล
ทิพยชล
211
น.ส.
นพรัตน์
ลาภสถาพร
212
นาย
นภัทร
สาเศียร
213
นาย
นภัสกร
กตกุลโสภณ
214
น.ส.
นภาพร
อติวานิชยพงศ์
215
น.ส.
นริณีย์
รุทธนานุรักษ์
216
น.ส.
นวรัตน์
นพหิรัญ
217
น.ส.
นวรัตน์
วรกิตติ์วสุมา
218
นาง
นันทนา
เลิศปัญญา
219
นาย
นันทพล
อาชวาคม
220
น.ส.
นันทา
เบญจศิลารักษ์
221
นาย
นำพล
อรุณรัตน์
222
น.ส.
นิชา
รักพานิชมณี
223
น.ส.
นิฎฐา
คุณาสวัสดิคุณ
พนักงานบริษัท
224
น.ส.
นิธินันท์
ยอแสงรัตน์
225
นาย
นิธิวัต
วรรณศิริ
226
น.ส.
นิรมล
ยุวนบุณย์
227
น.ส.
นีรนุช
เนียมทรัพย์
228
น.ส.
นุ่มนวล
ยัพราช
229
นาย
บดินทร์
จันวัน
230
นาย
บดินทร์รัตน์
จันทน์ขาว
231
นาย
บัณฑิต
จันทร์โรจนกิจ
232
นาย
บัณฑิต
สุขสถาน
233
น.ส.
บุญญาพร
ทรงเกียรติธนา
234
นาย
บุญลือ
ตินะคัด
235
น.ส.
บุหลัน
ตันหยง
236
น.ส.
เบญจมาศ
ธำรงโชติ
237
นาย
ปกรณ์
อารีกุล
238
นาย
ปกาศิต
ทิพจร
239
น.ส.
ปชาบดี
พุ่มพวง
240
น.ส.
ปฏิมา
มั่นศิลป์
241
น.ส.
ปฐมาภรณ์
สุทธิชัยพิชาติ
242
น.ส.
ปณิธิตา
เกียรติ์สุขพิมล
243
นาย
ปพนธีร์
โสภา
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
244
น.ส.
ปภากร
สิรสุนทร
245
นาย
ประพนธ์
สิงห์แก้ว
246
นาย
ประพันธ์
ภราดรพานิชกุล
247
น.ส.
ประไพ
กระจ่างดี
248
น.ส.
ประภัสสร
สายเพ็ชร
249
นาย
ประสาท
ศรีเกิด
250
นาย
ปรัชญา
สุรกำจรโรจน์
251
น.ส.
ปรางประภา
เรืองงาม
252
นาย
ปริทัศน์
ศรเดช
253
น.ส.
ปรียาภรณ์
ลิปิกรรัศมี
254
น.ส.
ปองจิต
สรรพคุณ
255
น.ส.
ปัญจพร
ลิปิกรรัศมี
256
น.ส.
ปัณฑารีย์
สุวรรณิน
257
นาย
ปัณณวิชญ์
นรากุลพิพัฒน์
258
น.ส.
ปัททุมมา
ผลเจริญ
259
น.ส.
ปางทิพย์
มั่นธร
260
น.ส.
ปาริชาด
สุวรรณบุปผา
261
น.ส.
ปิยนันท์
ยิ้มรักญาติ
262
น.ส.
ปิยวรรณ
ลอยลม
263
นาย
ปิยะ
น้อยประไพ
264
น.ส.
ปิยะพงษ์
มานะพิทักษ์
265
น.ส.
ปิยะวดี
พินิจศักดิ์
266
นาย
ปิลันธ์
พรายทองแย้ม
267
น.ส.
ปิวรัตส์ดา
กุ่ยสาคร
268
น.ส.
ปุษปัญชลี
ใจอินทร์
269
น.ส.
ฝนทิพย์
กิติเรียงลาภ
270
น.ส.
ฝอยฝน
ชัยมงคล
271
นาย
พงศธร
ศรเพชรนรินทร์
272
น.ส.
พงศ์สุดา
กาศยปนันท์
นักศึกษา
273
นาย
พงษ์เทพ
จิตวานิชไพบูลย์
274
นาง
พจนี
วนาพงษ์
275
น.ส.
พรพิมพ์
แซ่ลิ้ม
276
น.ส.
พรพิมล
ลุนดาพร
277
นาย
พรหมมินทร์
พูลเอี่ยม
278
นาย
พฤหัส
พหลกุลบุตร
กลุ่มมะขามป้อม
279
นาย
พลภัทร์
หิรัญเรือง
280
นาย
พลภัทร
เจริญเวียงเวชกิจ
281
น.ส.
พัชณีย์
คำหนัก
282
น.ส.
พัชนี
มนูญศิลป์
283
น.ส.
พัชรวีร์
พรหมวงศ์
284
น.ส.
พัชรินทร์
สังขาว
285
น.ส.
พัชรี
พาบัว
286
น.ส.
พัชรี
แซ่เอี้ยว
287
น.ส.
พัชรี
อังกูรทัศนียรัตน์
288
น.ส.
พัทธนันท์
ธรรมจะดี
289
น.ส.
พาฝัน
ศุภวานิช
290
นาย
พิชญ์
ผ่องแผ้ว
291
นาย
พิเชฐ
ยิ่งเกียรติคุณ
292
นาย
พิติ
แสงแก้ว
293
นาย
พิพัฒน์
หิรัณย์วณิชชากร
294
นาย
พิพัฒน์
สุยะ
295
นาย
พิมไทย
วรวรรณ
296
น.ส.
พิมพ์ชนก
ตั้งธนธานิช
297
น.ส.
พิมพญา
ด้วงลำพันธุ์
298
น.ส.
พิมพ์สิริ
เพชรน้ำรอบ
299
นาย
พิเศษ
นภาชัยเทพ
300
นาย
พิษณุ
ไชยมงคล
301
นาย
พีรภัทร
มีศรี
302
นาง
เพ็ญ
ภัคตะ
303
น.ส.
เพ็ญพิณิช
โชคบำรุง
304
น.ส.
เพ็ญรุ่ง
บุญรักษ์
305
น.ส.
เพิ่มสุข
อัมพรจรัส
306
น.ส.
เพียงคำ
ประดับความ
307
นาย
ไพโรจน์
ศรีเกษตร
308
น.ส.
ไพลิน
ปิ่นสำอางค์
309
นาย
ไพศาล
วอนเพียร
310
น.ส.
เฟย์
อัศเวศน์
311
นาย
ภมร
ภูผิวผา
312
น.ส.
ภัทชา
ด้วงกลัด
313
นาย
ภัทรดนัย
จงเกื้อ
314
น.ส.
ภัทรัตน์
พันธุ์ประสิทธิ์
315
น.ส.
ภัทรา
จาดชลบท
316
นาง
ภาคินี
รักราชการ
แม่บ้าน
317
น.ส.
ภาณินี
บุญเลิศ
318
นาย
ภาณุ
ตรัยเวช
319
นาย
ภาณุ
บุญพิพัฒนาพงศ์
320
นาย
ภาณุวัฒน์
อภิวัฒนชัย
321
นาย
ภาณุวัฒน์
งามเจริญ
322
น.ส.
ภาวิดา
ฉวีวงศ์
323
นาย
ภาสกร
หอยสังข์ทอง
324
น.ส.
ภิญญพันธุ์
พจนะลาวัณย์
ราษฎรไทย
325
น.ส.
มธุรส
ภิรมย์รักษ์
326
น.ส.
มัชฌิมา
จันทรขจร
327
นาย
มารค
ตามไท
328
น.ส.
มาริสา
มาตรา
329
นาย
มิตร
ใจอินทร์
330
นาย
มินตา
ภณปฤณ
331
นาย
มูฮัมหมัด
ฮาลัสกาเหย็ม
332
น.ส.
เมธยา
เนียมอินทร์
333
นาย
ยงยุทธ
ศรีวรรณา
334
นาย
ยุทธนา
ประทุมวงศ์
สมาชิกวงดินเลน
335
น.ส.
ยุพา
ทองทิพย์เจริญ
336
นาย
ยุพาภรณ์
ศุกรนาค
337
นาง
เยาวลักษณ์
แทนสา
338
น.ส.
รวิ
ลิ้มวิวัฒน
339
น.ส.
รวินทร์
คำโพธิ์ทอง
340
นาย
รอมฎอน
ปันจอร์
341
น.ส.
รัตนา
ไชยมงคล
342
น.ส.
รัตนาวดี
เขียวพรม
343
นาย
รัศกัญญ์
ธนินทร
344
น.ส.
รุ่ง
เจริญกลิ่น
345
นาย
รุจน์
จำปาทอง
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
346
นาย
รุจิพล
อุบลเลิศกุล
347
น.ส.
ลักขณา
ปันวิชัย
นักเขียน
348
น.ส.
ลัดดา
ปัญญาวิชา
349
นาย
เลื่อน
ศรีสุโพธิ์
350
นาย
วนิช
วนาพงษ์
351
น.ส.
วนิดา
เจียมรัมย์
352
น.ส.
วนิดา
พัชรานันทนา
ประชาชนทั่วไป
353
นาย
วรกร
ฤทัยวาณิชกุล
354
นาย
วรพรต
พัชตระชัย
355
นาย
วรพล
รินสถิตนนท์
356
นาย
วรยุทธ
ศรีวรกุล
357
นาย
วรรณเกียรติ
ชูสุวรรณ
358
น.ส.
วรรณรัตน์
อุนสวัสดิ์อาภา
359
น.ส.
วรวรรณ
กัลยาณมิตร
360
น.ส.
วรัทยา
อาชีวกุลมาศ
361
น.ส.
วรางคณา
ลิ่มสกุล
362
นาย
วรุตม์
สินธพานนท์
363
นาย
วศิน
ไป่ทาฟอง
364
นาย
วสันต์
วิเศษสังข์
365
นาย
วสิน
จงศิริวิโรจ
366
น.ส.
วัจนาภรณ์
ทีฆพุฒิ
367
นาย
วัฒนชัย
วินิจจะกูล
368
นาย
วัฒนา
สุขวัจน์
369
น.ส.
วันรัก
สุวรรณวัฒนา
370
น.ส.
วาณี
จริรธันย์สิริ
371
น.ส.
วาสนา
ประสิทธิ์จูตระกูล
372
นาง
วิกานดา
เกิดสว่าง
373
น.ส.
วิชญา
ศิระศุภฤกษ์ชัย
374
นาย
วิทยา
ลิปิกรรัศมี
375
นาย
วิทยา
แสงระวี
376
น.ส.
วิภาวดี
พันธุ์ยางน้อย
377
นาย
วิภู
ชัยสิทธิ์
378
น.ส.
วิรพา
อังกูรทัศนียรัตน์
379
นาย
วิริยะ
สว่างโชค
380
นาย
วิรุจ
ภูริชานนท์
381
นาย
วิโรจน์
ดุลยโสภณ
382
น.ส.
วิลาวรรณ
เพเดอร์เซ่น
383
น.ส.
วิลาวัลย์
แก้วเรือง
384
นาย
วิษณุ
อาณารัตน์
385
นาย
วิสิทธิ์
ตออำนวย
386
นาย
วีรชัย
เฟ้นดี้
387
นาย
วีรบูรณ์
วิสารทสกุล
388
นาย
วีระพงษ์
เอี่ยมโคกสูง
ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
389
น.ส.
วีราภรณ์
ประสพรัตนสุข
390
นาย
วุฒิชัย
วงษ์ชู
391
นาย
ศรสวรรค์
ชูเดช
392
นาย
ศรายุธ
ตั้งประเสริฐ
393
นาย
ศราวุฒิ
นูพลกรัง
394
น.ส.
ศรีกัลยา
โรจน์จินดางาม
395
น.ส.
ศรีวิมล
แดงเปล่ง
396
น.ส.
ศรีสร้อย
วัฒนาวีรชัย
397
น.ส.
ศลิษา
อุสาหะ
398
น.ส.
ศศิประภา
กาญจนเตมีย์
399
นาย
ศักดิ์ชัย
จินดา
400
น.ส.
ศันสนีย์
ทรงเกียรติธนา
401
นาย
ศานติพจน์
เกตตะรังศรี
402
นาย
ศิริโชค
เลิศยโส
403
น.ส.
ศิริธร
มีศิริ
404
นาย
ศิริพงษ์
แววงาม
405
น.ส.
ศิริพรรณ
นันตา
406
น.ส.
ศิวพร
ปัญญา
407
นาย
ศิววงศ์
สุขทวี
408
นาย
ศุภปิยะ
สิระนันท์
409
น.ส.
ศุภมาศ
ศิลารักษ์
410
นาย
สงวน
จุงสกุล
411
นาย
ส่งสุข
สุขสวัสดิ์
412
นาย
สถิต
ยอดอาจ
413
นาย
สมเกียรติ
วงศ์เฉลิมมัง
414
นาย
สมรักษ์
อุตห์จันดา
415
นาย
สมศักดิ์
ราชโส
416
นาย
สมศักดิ์
ลิขิตรัตนพิศาล
417
นาย
สมิทธิ
ธนานิธิโชติ
418
น.ส.
สรธชล
คำภักดี
419
น.ส.
สลิสา
ยุกตะนันทน์
420
นาย
สัณห์ชัย
โชติรสเศรณี
421
นาย
สันติ
ศรีมันตะ
422
นาย
สันติ
โชคชัยชำนาญกิจ
423
นาย
สายไหม
อยู่บำรุง
424
น.ส.
สายัณห์
ข้ามหนึ่ง
425
น.ส.
สาวิตรี
พูลสุขโข
426
น.ส.
สิรินทรา
เจริญกลิ่น
427
น.ส.
สิริลักษณ์
ศรีประสิทธิ์
428
นาย
สีมาย
ตรีวัฒนะ
429
นาย
สืบสกุล
กิจนุกร
นักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม มช.
430
น.ส.
สุกัญญา
อนุจร
431
น.ส.
สุกัญญา
เจริญผล
432
น.ส.
สุกานดา
สินพูนภักดิ์
433
นาย
สุขุม
ชีวาเกียรติยิ่งยง
นักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม มช.
434
นาย
สุเจน
กรรพฤทธิ์
435
นาย
สุชาติ
เศรษฐมาลินี
436
น.ส.
สุญญาตา
เมี้ยนละไม
438
น.ส.
สุธาทิพย์
อมปาน
ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
439
น.ส.
สุธารี
วรรณศิริ
440
นาย
สุธี
พลวัฒน์
441
น.ส.
สุนทรา
แก้วป้องปก
442
น.ส.
สุนันทา
ล้อจินดา
443
น.ส.
สุนิสา
ปุ่มวงศ์
444
น.ส.
สุปราณี
คันธะชัย
445
น.ส.
สุพรรณา
กระเวนกิจ
446
น.ส.
สุพรรษา
ปานหุ่น
447
นาย
สุพัฒน์
อาษาศรี
สมาชิกวงดินเลน
448
น.ส.
สุพัดตรา
ธานีวรรณ
449
น.ส.
สุพัตรา
ตันเจริญ
450
น.ส.
สุภัสร
ซึงถาวร
นักศึกษา
451
นาย
สุภาพ
ภูษณวรรณ
452
น.ส.
สุมนมาลย์
สิงหะ
453
นาง
กิมนวย
เผ่าดี
454
นาย
สุรศักดิ์
ชัยรัมย์
455
นาย
สุริยะ
ครุฑพันธุ์
456
นาย
สุวรรณ
พุฒพันธ์
457
น.ส.
สุวรรณา
ตาลเหล็ก
458
นาย
สุวัฒน์
ไชยปัญญา
459
นาย
สุวิทย์
นาดี
460
นาย
สุวิทย์
สงคราม
461
นาย
เสฎ
รุจิรงค์นางกูล
462
นาย
เสริมไกร
ตันบูรณา
463
นาง
เสาวนีย์
บุญล้อม
464
น.ส.
เสาวลักษณ์
ป้องกันทรัพย์
465
น.ส.
โสพนา
อิ่มสำราญ
466
น.ส.
โสภัค
ไชยชนะ
ศิษย์เก่า คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.
467
น.ส.
หัทยา
ภูดี
468
นาย
องอาจ
เดชา
469
นาย
อดิราช
ท้วมละมูล
470
นาย
อดิศร
เกิดมงคล
471
นาย
อติเทพ
ไชยสิทธิ์
472
นาย
อธิตกานต์
จิรธันย์สิริ
473
น.ส.
อธิษฐาน์
คงทรัพย์
474
นาย
อนันต์
มะเริงสิทธิ์
475
นาย
อนุพงษ์
ปทุมมาศโสภณ
476
นาย
อนุวัฒน์
พรหมมา
477
นาย
อนุสรณ์
ผิวผ่อง
478
นาย
อภิชาต
สถิตนิรามัย
479
นาย
อภิรัฐ
เจะเหล่า
480
นาย
อภิวัฒน์
องค์พฤกษา
นักศึกษา
481
นาย
อภิศักดิ์
สุขเกษม
482
นาย
อภิสิทธ์
มีภาทัศน์
483
น.ส.
อรชพร
นิมิตกุลพร
484
น.ส.
อรณิศา
ข่าทิพย์พาที
485
น.ส.
อรทัย
จิตรสิงห์
486
นาย
อรรคพล
สาตุ้ม
487
นาย
อรรณพ
ยศโสภณ
488
นาย
อรรถพร
ขำมะโน
489
นาย
อรรถพล
ศรีประเสริฐ
490
นาย
อรรถพล
บุญไพโรจน์
491
น.ส.
อรวรรณ
สมบูรณ์
492
น.ส.
อรุณณา
ทรงเกียรติธนา
493
น.ส.
อรุณวนา
สนิกะวาที
494
น.ส.
อรุษา
ชัยชนะ
495
น.ส.
อ้อมขวัญ
เวชยชัย
496
นาย
อัครศักดิ์
ลังกาพินธุ์
497
นาย
อังกฤษ
อัจฉริยโสภณ
498
น.ส.
อัจฉรา
ดลตรี
499
น.ส.
อัญชลี
นิยม
500
น.ส.
อัญชลี
วิจิตตปัญญารักษ์
501
น.ส.
อัญญกาญ
จีระอัญการ
502
น.ส.
อัญญนี
ทรงเกียรติธนา
503
น.ส.
อัญญรัตน์
อ่อนสุทธิ
504
นาย
อาคม
ตรีแก้ว
505
นาย
อาจินต์
ทองอยู่คง
506
น.ส.
อาทิชา
ตันธนวิกรัย
507
นาย
อานนท์
ตันติวิวัฒน์
508
นาย
อานนท์
บุญมาศ
509
นาง
อาภัสรา
เทงบล๊อด
510
น.ส.
อารยา
ซูเบอร์
511
น.ส.
อารยา
แซ่ตั้ง
512
น.ส.
อิงฟ้า
สุนทราวิรัตน์
513
นาย
อิทธิพล
สีขาว
514
นาย
อิทธิพล
อ่อนเอี่ยม
515
นาย
อิทธิฤทธิ์
อึ้งสกุล
516
น.ส.
อินทิรา
วิทยสมบูรณ์
517
นาย
อิสรภาพ
ศรีสุคนธ์
518
น.ส.
อิสรีย์
สิงห์สินธุ์
519
นาย
อุเชนทร์
เชียงแสน
520
น.ส.
อุมาภรณ์
ตั้งเจริญบำรุงสุข
521
น.ส.
อุมาภรณ์
ภัทรวาณิชย์
522
นาย
เอกชัย
ใจแก้ว
วิศวกร
523
นาย
เอกรินทร์
ต่วนศิริ
524
นาย
เอกลักษณ์
หลุ่มชมแข
525
นาง
เองเซี้ยม
วนาพงษ์
526
น.ส.
ไอดา
อรุณวงศ์
527
นาย
ฮาเมอร์
ซาวาลา
528
Anchalee
Wijitpanyarak
529
Anna
T.Verdon
530
Antika
Sawadsri
531
Aunhong
Lim
532
Chanvitch
Lim
533
Charn
Chunwimonsiri
534
Chittapon
Borisuth
535
Mr.
Chuang
Carter
536
Chutinart
Chunwimonsirs
537
Edward
Creed
538
Juraporn
Prasopsuk
539
Juraporn
Prasopsuk
540
Kaewta
Kerddeelarp
541
Kamjohn
Chandacham
542
Khunnatham
Dangkhunnatham
543
Kumiko
Nakashima
544
Mongkol
Sorntapa
545
Mr.Chuang
Carter
546
Nathan
Twisterway
547
Ornpapha
Srisung
548
Penwadee
Nophaket Manont
549
Phoungjun
Paoin
550
Pongsiri
Phunviboon
551
Miss
Pornthip
Weinhold
552
Raiwin
Rinwine
553
Rittirong
Chutapruttikorn
554
Ruthairat
Chamsuk
555
Sakchai
Jinda
556
Saowanee
T. Alexander
557
Siriluck
Kumjarddatsakorn
558
Siriwan
Jantasuwanna
559
Somphop
Sanitaugson
560
Sunanta
Ngamkasem
561
Supatpong
Junprom
562
Thanaporn
Saengkam
563
Tippanan
Jaroenyong
564
Varodom
Toochinda
565
Vasant
Suksophon
566
Vilailak
Sukdaung
567
Mr.
Viroj
Daungdee

One thought on “จดหมายเปิดผนึก: ขอให้ปล่อยตัว นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข

  1. ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชะตากรรม เอาชีวิตมาเสี่ยงกับปลายกระบอกปืน

    การชะลอความบ้าคลั่งของรัฐบาลหน้าเลือด ต้องอาศัยพลังมวลชนเชิงวิชาการ มิเช่นนั้นก็จะเข้าข่ายผิดกฎอภิสิทธิชน อำนาจอยู่ในมือทำได้ทุกอย่าง จำได้ว่าเมื่อปีที่แล้ว มีใครหน้าไหนที่พูดออกทีวีว่า “การประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เป็นการทำลายบรรยากาศการลงทุน” อ้าว….แล้วที่ลากยาวมาเป็นเดือนๆ เขาเรียกว่าอะไรเจ้านาย มันแปลกดีน่ะ ประเทศไทย ในอดีต พรรคหนึ่งทำอะไรผิดหมด มาปัจจุบันพรรคที่เป็นรัฐบาล เคยว่าเขาไว้ ตัวเองทำมันทุกอย่างไอ้ที่ว่าไว้…ทำได้ทุกอย่างไม่ต้องอาย ไม่ต้องเขิน แล้วจะแสวงหาความปรองดองจากแมวที่ไหนล่ะเจ้านาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s